Gepassioneerde auto-experten

Alg. voorwaarden & privacy policy

Algemene voorwaarden

VOORAF: DEFINITIES
- Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden
- Veilingsplatform: Een georganiseerd online veilingverkoop
- Veilingsvoorwaarden: Algemene voorwaarden
- Registratie: De registratie op de website
- (Veiling)website: www.autobids.be
- Koper: De gebruiker aan wie één of meerdere voertuigen werden toegewezen
- Verkoper: De opdrachtgever. De persoon die de opdracht geeft om het voertuig te veilen
- Koopovereenkomst: De overeenkomst tussen de koper en verkoper, waarbij de verkoper zich verbindt tot de afgifte van het goed en koper zich verbindt tot betaling van de koopsom
- Gebruikersnaam: De naam die gekozen wordt door de persoon die zich geregistreerd heeft op de website
- Gebruiker: Wanneer je geregistreerd bent op de website
- Bezoeker: Zolang je niet geregistreerd bent op de website
- Veilingskost: Het percentage dat wordt opgeteld bij het geplaatste bod van de bieder
- Afrekeningsbedrag: geboden bedrag en de veilingskost
- Toewijzing: De aanvaarding van het winnende bod en de totstandkomsting van de koopovereenkomst
- Consument: Een natuurlijk persoon, koopt het voertuig op het online veilingsplatform www.autobids.be voor doeleinden die buiten handel, bedrijf, ambacht of beroep vallen en is een burger van de EU/EER of het Verenigd Koningkrijk, ook wel particulier genoemd
- Professionele verkoper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die consumptiegoederen verkoopt op www.autobids.be in het kader van zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit

1. ALGEMEEN

1.1 Betreffende algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het veilingsplatform www.autobids.be. Zij hebben betrekking op alle diensten verleend door AUTOHUYS BV via de internetsite www.autobids.be of op andere wijze, en zijn van toepassing op de relatie tussen alle partijen die deelenemen aan de online veiling georganiseerd door AUTOHUYS BV.

1.2 Het online veilingsplatform www.autobids.be wordt georganiseerd door AUTOHUYS BV met maatschappelijke zetel te Smolderstraat 121, B-3454 Geetbets met ondernemingsnummer 0768.452.707.

1.3 Het deelnemen aan deze veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudsloze kennisname en aanvaarding van deze veilingvoorwaarden.

1.4 AUTOHUYS BV treedt op als veilingdienst en aldus als tussenpersoon tussen verkoper en bieder/koper. AUTOHUYS BV is geen partij bij enige transactie tussen gebruikers.

AUTOHUYS BV biedt veilingdiensten aan als tussenpersoon tussen verkoper en bieder/koper. Een aantal diensten worden aangeboden zodat verkopers hun voertuigen kunnen aanbieden aan een (inter)nationaal publieke van bieders/kopers die op zoek zijn naar een geschikt voertuig. De diensten van AUTOHUYS BV faciliteren het verkoopproces.

AUTOHUYS BV koopt of verkoopt de op het online veilingsplatform getoonde voertuigen niet in eigen naam.

AUTOHUYS BV is niet de eigenaar van de voertuigen die op het online veilingplatform www.autobids.be worden aangeboden, geveild of verkocht en AUTOHUYS BV is niet betrokken bij de koop/verkooptransactie tussen verkoper en bieder/koper. Het verkoopcontract is een rechtstreekse overeenkomst tussen verkoper en bieder/koper. Het is belangrijk dat zowel de verkoper als de bieder/koper hun verplichtingen uit hoofde van het verkoopcontract nakomen.

1.5 De gebruiker die wenst te verkopen en te bieden (bieder/koper) dient zich via de website www.autobids.be te registreren op de voorgeschreven wijze op het online veilingsplatoform alvorens hij kan deelnemen aan de veiling.

Deze registratie geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van de veilingvoorwaarden.

Verder verklaart de bieder/koper door deelname aan een veiling bevoegd te zijn tot het verrichten van rechtshandelingen en verklaart de bieder/koper zich bevoegd tot het sluiten van een koopovereenkomst met betrekking tot het betreffende voertuig.

AUTOHUYS BV behoudt zich het recht voor om de registratie en deelname aan een veiling op elk moment te weigeren of eenzijdig te beëindigen. Op eerste verzoek van AUTOHUYS BV dient de bieder/koper een geldig identiteitsbewijs te overleggen, bij gebreke waarvan de bieder/koper niet mag deelnemen aan de veiling. De bieder/koper is verplicht ervoor te zorgen dat alle door de bieder aan AUTOHUYS BV te verstrekken informatie bij inschrijving volledig, juist en naar waarheid is ingevuld en de bieder/koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie. Mocht deze informatie op enig moment wijzigen, dan is de bieder/koper verplicht AUTOHUYS BV onmiddellijk van deze wijziging(en) op de hoogte te stellen.

AUTOHUYS BV kan de identiteit van de gebruikers van haar online veilingplatform via externe databanken nagaan en kan de authenticiteit van de gegevens bij registratie onderzoeken. Dergelijke verificatie en authentificatie zal steeds conform de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens gebeuren.

De gebruikersnaam en het wachtwoord die door de gebruiker voor een veiling worden gebruikt, zijn strikt persoonlijk en mogen door een gebruiker niet aan derden worden overgedragen. Als de gebruiker vermoedt dat iemand anders zijn of haar wachtwoord kent, moet deze gebruiker AUTOHUYS BV hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

De gebruiker is aansprakelijk voor en gebonden aan alle transacties die plaatsvinden op een veiling en die voortvloeien uit het gebruik van zijn/haar wachtwoord en/of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik indien de gebruiker onzorgvuldig is omgegaan met zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Indien er een vermoeden is dat iemand onbevoegd gebruik maakt van een gebruikersnaam en/of wachtwoord, dient dit gemeld te worden via het contactformulier op de website www.autobids.be.

1.6 Het gebruik van de website www.autobids.be is niet bestemd voor gebruik door personen onder de leeftijd van 18 jaar. Indien een gebruiker zich zou voordoen als zijnde meerderjarig terwijl dit geenszins het geval is, zullen de door hem gestelde handelingen als nietig worden beschouwd.

In dat geval is een direct opeisbare schadevergoeding verschuldigd aan AUTOHUYS BV ter hoogte van 12% van de geschatte verkoopprijs van het voertuig met een minimumbedrag van 3.000 EURO. Betreffende schadevergoeding is in elk geval onmiddellijk van rechtswege opeisbaar.

1.7 Als bezoeker van de website kan men de artikelen tentoongesteld op de website zoeken en bekijken en andere op de site gepubliceerde informatie lezen en bekijken. Men wordt als louter bezoeker echter niet als gebruiker beschouwd en men kan geen gebruik maken van de diensten van www.autobids.be. Zolang men niet geregistreerd is op de website wordt men als bezoeker beschouwd.

1.8 De gebruiker is zich ervan bewust en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de via de website beschikbare diensten beperkt zijn tot het technisch mogelijk maken van het via het internet volgen van de veiling en het participeren aan de veiling. AUTOHUYS BV heeft en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor problemen die zich eventueel zouden voordoen bij de organisatie en het verloop van de veiling via haar website (bijvoorbeeld en zonder limitatief te willen zijn: het uitvallen van de website tijdens de veiling of de vertraging van de werking van de website tijdens de veiling).

AUTOHUYS BV stelt alles in het werk om haar systemen te beveiligen tegen verlies van gegevens en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en treft hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen. In zijn omgang met AUTOHUYS BV is de koper verplicht om de computer en/of elk ander apparaat dat hij/zij gebruikt om toegang te krijgen tot het online veilingplatform adequaat te beveiligen, en zoals gebruikelijk te beschermen tegen virussen of andere onwettige programma’s of bestanden die kunnen worden verspreid via internet.

1.9 AUTOHUYS BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die een gebruiker lijdt ten gevolge van het gebruik van het online veilingplatform www.autobids.be. AUTOHUYS BV is enkel aanbieder van het veilingplatform en dus niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor informatie die door gebruikers wordt gedeeld, alsmede niet verantwoordelijk voor gedragingen van gebruikers, waaronder bieders/kopers en verkopers tijdens en na afloop van de veilingen.

In het geval AUTOHUYS BV wel aansprakelijk kan worden gehouden voor schade geleden door een gebruiker ten gevolge van het gebruik van het veilingplatform www.autobids.be, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade, met een maximumbedrag van 10.000 (tienduizend) EURO.

1.10 AUTOHUYS BV is niet aansprakelijk voor technische onvolkomenheden of technische vergissingen bij de mailing aan bieders/kopers omtrent de stand van de biedingen. De bieders/kopers dienen zich telkens zelf bijkomend extra te vergewissen van de correctheid van de tijdens de online veiling bij mail verstuurde informatie.

1.11 AUTOHUYS BV is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken, ontstaan voorafgaand aan, ten tijde van en/of na de veiling, behoudens indien deze schade het gevolg zou zijn van het opzet of bewust roekeloos gedrag van AUTOHUYS BV of een van zijn aangestelden.

Deze beperking van aansprakelijkheid geldt voor de zaakvoerders, bestuurders, directie, experts en andere werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers van AUTOHUYS BV.

Deze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een maximumbedrag van 10.000 (tienduizend) EURO.

1.12 AUTOHUYS BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige inbreuk op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of voor enige andere wettelijke of reglementaire inbreuk in verband met de voertuigen die in de catalogus en/of op het online veilingplatform www.autobids.be en/of de sociale media gelinkt aan autobids worden afgebeeld, aangeboden, ter veiling aangeboden of verkocht.

1.13 De verkoper vrijwaart AUTOHUYS BV en diens verbonden ondernemingen, werknemers, agenten, bestuurders en vertegenwoordigers tegen eventuele vorderingen (met name in verband met inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, consumentenrechten of oneerlijke marktpraktijken), aansprakelijkheden, schade (direct of indirect) of andere financiële gevolgen (zoals rente, minnelijke schikkingen, advocatenkosten en andere juridische kosten) die (kunnen) ontstaan in verband met de advertentie, aanbieding, veiling, verkoop of andere handelingen met betrekking tot de voertuigen waarvoor de verkoper AUTOHUYS BV heeft ingeschakeld voor aanbieding en/of veiling.

In dergelijke gevallen zal de verkoper AUTOHUYS BV onmiddellijk op de hoogte brengen van elke (potentiële) vordering of juridische procedure en ermee instemmen AUTOHUYS BV op eigen kosten adequaat te verdedigen, zowel binnen als buiten een juridische procedure, en daarvoor de juridische kosten te dragen.

AUTOHUYS BV behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de verdediging en het beheer van een dergelijke procedure op zich te nemen, waarbij de verkoper alle nodige medewerking zal verlenen.

1.14 AUTOHUYS BV kan op elk moment wijzigingen aanbrengen aan het online veilingplatform www.autobids.be. AUTOHUYS BV kan ook de werking van het online veilingplatform www.autobids.be geheel of gedeeltelijk onderbreken of stopzetten. Niet-limitatief als bij wijze van voorbeeld voor het onderhoud van de website. AUTOHUYS BV kan niet garanderen dat het online veilingplatform www.autobids.be of een van de functies beschikbaar zal zijn op een bepaald tijdstip, op een specifieke locatie of voor een specifieke gebruiker.

1.15 AUTOHUYS BV kan zijn algemene voorwaarden te allen tijde aanpassen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden wordt steeds onmiddellijk gepubliceerd op de website van www.autobids.be.

1.16 Indien één of meer van de bepalingen of een gedeelte van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig verklaard zouden worden, tast deze nietigheid de geldigheid niet aan van de andere bepalingen in deze voorwaarden, die onverminderd van toepassing blijven.

Partijen zullen onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen over een geldige bepaling ter vervanging van de nietige bepaling, die zoveel als mogelijk beantwoord aan het doel van de nietige verklaring.

2. WAT BETREFT DE TE VEILEN VOERTUIGEN

2.1 De voertuigen worden geveild in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling.

2.2 Alle bedragen vermeld op het online veilingplatform www.autobids.be zijn in EURO en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.3 De informatie betreffende de via het online veilingsplatform www.autobids.be aangeboden voertuigen is enkel gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van het voertuig, zonder de garantie volledig te zijn en zonder daarmee verdere garanties te geven.

AUTOHUYS BV is bij de omschrijving van een voertuig op haar website afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie over het voertuig. AUTOHUYS BV is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen in de veilingcatalogus of op haar website en online catalogus.

2.4 Het voertuig kan gedurende de aangegeven periode in overleg fysiek worden bezichtigd door de potentiële bieder/koper om deze toe te laten zich te vergewissen van alle kenmerken van het voertuig, waaronder begrepen de gebreken. Dit steeds in aanwezigheid van een afgevaardigde van AUTOHUYS BV.

Bijkomende informatie kan steeds worden verkregen op verzoek via het contactformulier op het online veilingsplatform www.autobids.be.

Alle bieders/kopers worden geacht het voertuig dat zij aankopen zorgvuldig te hebben geinspecteerd en aldus de zichtbare en/of meegedeelde gebreken te kennen en te aanvaarden.

De bieders/kopers hebben een controleplicht, de verzaking aan deze plicht geschiedt op eigen risico en zonder dat dit aanleiding kan geven tot eventuele aansprakelijkheid van AUTOHUYS BV en de verkoper.

Professionele kopers die aankopen van een professionele verkoper (B2B) of particuliere verkoper (C2B) of particuliere kopers die aankopen van een particuliere verkoper (C2C) kopen het voertuig steeds in de staat waarin het zich bevindt, ongeacht enige zichtbare of verborgen gebreken.

Voor wat betreft particulieren kopers die kopen van een professionele verkoper (B2C) is de Wet Consumentenkoop van toepassing (zie artikel 5.16).

2.5 De voertuigen worden ter veiling aangeboden via de website van het online veilingsplatform www.autobids.be. Voordat de veiling van start gaat wordt het voertuig meestal op de veilingswebsite aangekondigd.

2.6 AUTOHUYS BV kan op ieder moment, gedurende de veiling, indien zij dit noodzakelijk acht, een minimumbod invoeren, verhogen of de biedingen stopzetten.

3. VOORWAARDEN VOOR DE VERKOPER BIJ HET TE KOOP STELLEN VAN HET VOERTUIG

3.1 Het te veilen voertuig wordt aangeboden door de verkoper door middel van het aanvraagformulier, dat enkel kan worden ingevuld door een op de website geregistreerde gebruiker.

De verkoper staat hierbij in voor de juistheid van de verstrekte informatie en gegevens en stemt ermee in dat zijn gegevens worden gebruikt daar waar noodzakelijk voor de uitvoering en afhandeling van de veiling. Op de verwerking van de gegevens van de verkoper is de PRIVACY POLICY van toepassing.

3.2 De informatie m.b.t de staat van het voertuig moet naar waarheid worden ingevuld en moet worden bevestigd via e-mail.

In het geval er sprake zou zijn van verborgen gebreken en wanneer zou blijken dat de verkoper deze niet naar waarheid heeft meegedeeld bij het aanbieden van zijn voertuig op de veilingswebsite, dient de verkoper hiervoor in te staan.

3.3 De verkoper heeft zich vergewist van de werkwijze van de online veilingsplatform www.autobids.be en is zich bewust van zijn rechten en plichten.

De verkoper dient er onder andere, niet-limitatief, voor in te staan dat men als eigenaar gerechtigd is tot de verkoop van het voertuig en dat het voertuig na verkoop kan worden overgeschreven op naam van de koper.

Door het aanbieden van het voertuig bevestigt de verkoper dat hij het eigendomsrecht heeft over het voertuig dat wordt aangeboden of dat hij over een volmacht beschikt om tot verkoop van het aangeboden voertuig over te gaan.

Niet-limitatief als bij wijze van voorbeeld dient de keuring voor verkoop door de professionele verkoper te worden uitgevoerd voordat het voertuig kan worden geleverd aan de koper.

Indien echter na de toewijzing derden rechten laten gelden op een voertuig, waaronder maar niet beperkt tot eigendomsrechten of zekerheidsrechten, en de verkoop blijkt tot stand te zijn gekomen met miskenning van deze rechten zonder dat AUTOHUYS BV hier kennis van had, dan kan de koopovereenkomst buitengerechtelijk worden ontbonden door de koper, met volledige teruggave van het afrekeningsbedrag, doch zonder dat AUTOHUYS BV enige andere bijkomende vergoeding verschuldigd is of aansprakelijk zal zijn voor het verlies van een kans in hoofde van de koper.

3.4 Het team van AUTOHUYS BV bepaalt of een voertuig daadwerkelijk wordt geaccepteerd om als voertuig te worden aangeboden op de online veilingsplatform www.autobids.be. Indien het voertuig wordt geaccepteerd, dan sluiten de verkoper en AUTOHUYS BV een veilingsovereenkomst.

3.5 Het is niet toegestaan om als verkoper te bieden op eigen aangeboden voertuigen en de verkoper mag ook geen anderen aanzetten tot het bieden op eigen aangeboden voertuigen met het doel de prijs van het voertuig op te drijven. Indien AUTOHUYS BV het vermoeden heeft dat er sprake zou kunnen zijn van het onrechtmatig opdrijven van de prijs, dan zal de veiling van het desbetreffende voertuig worden stilgelegd om dit te onderzoeken en de nodige maatregelen te treffen. De bieders worden daarvan geïnformeerd. De gebruiker die op een auto heeft geboden met het loutere doel om de prijs van het voertuig op te drijven, is een direct opeisbare schadevergoeding verschuldigd aan AUTOHUYS BV ter hoogte van 12% van de geschatte verkoopprijs van het voertuig met een minimumbedrag van 3.000 EURO. Betreffende schadevergoeding is in elk geval onmiddellijk van rechtswege opeisbaar.

3.6 Na aanmelding van het voertuig door de verkoper voor de veiling zal met het aangeboden voertuig niet meer dan 1.000 KM worden gereden.

3.7 De verkoper van het voertuig kan aangeven of er sprake is van een minimum verkoopprijs. Dit houdt in dat de verkoop enkel tot stand kan komen indien het hoogste bod minimaal gelijk is aan de minimum verkoopprijs. Het bedrag van de minimum verkoopprijs wordt niet kenbaar gemaakt. De minimumverkoopprijs wordt standaard bepaald bij ieder voertuig. Indien er geen minimumverkoopprijs van toepassing is, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

De verkoper kan gedurende de looptijd van de veiling van het voertuig, in overleg met AUTOHUYS BV, de minimumverkoopprijs naar beneden bijstellen.

Indien het hoogste bod bij afloop van de veiling niet minimaal gelijk is aan de door de verkoper vereiste minimumverkoopprijs overlegt AUTOHUYS BV met de verkoper wat de beste optie is.

3.8 De verkoper biedt het voertuig exclusief aan ter veiling door AUTOHUYS BV en kan het te koop stellen van het voertuig via het online veilingsplatform www.autobids.be na aanmelding niet meer intrekken en dit tot minstens 8 dagen zijn verlopen na het openen van de veiling voor dit desbetreffend voertuig.

Na deze periode van 8 dagen vervalt de exclusiviteit, doch het voertuig kan opnieuw 2x (tweemaal) (met een totaal van maximum 3x (driemaal)) worden aangeboden ter veiling op het online veilingsplatform www.autobids.be waarbij de exclusiviteit wordt hernomen voor opnieuw 8 dagen na het openen van de veiling.

Bij schending van de exclusiviteit verleend aan AUTOHUYS BV is een direct opeisbare schadevergoeding verschuldigd aan AUTOHUYS BV ter hoogte van 12% van de geschatte verkoopprijs van het voertuig met een minimumbedrag van 3.000 EURO.

Betreffende schadevergoeding is in elk geval onmiddellijk van rechtswege opeisbaar.

3.9 Onderlinge afspraken tussen gebruikers zijn niet toegestaan. Het is verkopers en bieders/kopers die op het online veilingsplatform www.autobids.be geregistreerd zijn verboden om een verkoopcontract te sluiten dat de vergoeding verschuldigd door de koper voor de dienstverlening van AUTOHUYS BV omzeilt of dat een negatieve invloed heeft op de andere gebruikers.

Wanneer dit zich toch zou voordoen is een direct opeisbare schadevergoeding verschuldigd aan AUTOHUYS BV ter hoogte van 12% van de geschatte verkoopprijs van het voertuig met een minimumbedrag van 3.000 EURO, zowel door de verkoper als de bieder/koper (m.a.w. verschuldigd door alle gebruikers die huidige algemene voorwaarden schenden).

Betreffende schadevergoeding is in elk geval onmiddellijk van rechtswege opeisbaar.

VOORWAARDEN VOOR DE KOPER BIJ HET BIEDEN OP HET VOERTUIG

3.10 De gebruiker (bieder/potentiële koper) die biedt op een voertuig dient zich te registreren op het online veilingsplatform autobids.

Bij deze registratie staat de bieder/koper in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en stemt de bieder/koper er mee in dat zijn gegevens worden gebruikt daar waar dit noodzakelijk is voor de afhandeling van de verkoop. Op de verwerking van deze gegevens is de PRIVACY POLICY van toepassing.

3.11 Gedurende de aangegeven periode worden de voertuigen aangeboden op de veiling van het online veilingsplatform www.autobids.be. Bieders/kopers kunnen handmatig of automatisch bieden op het voertuig.

3.12 Bij het plaatsen van een bod gaat de bieder/koper ermee akkoord om het voertuig te betalen en indien deze bieder/koper de hoogste bieder is zal hij dit voertuig ook betalen.

Het is niet mogelijk als bieder/koper om een bod in te trekken. Het bod is onvoorwaardelijk.

3.13 Ook wanneer men als gebruiker biedt op een auto voor een derde koper, is men als hoogste bieder verplicht het voertuig in eigen naam aan te kopen.

AUTOHUYS BV mag ervan uitgaan dat er geboden wordt door de bieder/koper die gebruik maakt van zijn gebruikersprofiel op het online veilingsplatform www.autobids.be. Men is als bieder/koper persoonlijk gebonden aan zijn gebruikersprofiel.

3.14 Ook een bieder/koper mag niet bieden op een voertuig louter om de prijs op de drijven. In dat geval is er een direct opeisbare schadevergoeding verschuldigd aan AUTOHUYS BV ter hoogte van 12% van de geschatte verkoopprijs van het voertuig met een minimumbedrag van 3.000 EURO. Betreffende schadevergoeding is in elk geval onmiddellijk van rechtswege opeisbaar.

3.15 Onderlinge afspraken tussen gebruikers zijn niet toegestaan. Het is verkopers en bieders/kopers die op het online veilingplatform www.autobids.be geregistreerd zijn verboden om een verkoopcontract te sluiten dat de vergoeding verschuldigd door de koper voor de dienstverlening van AUTOHUYS BV omzeilt of dat een negatieve invloed heeft op de andere gebruikers.

Wanneer dit zich toch zou voordoen is een direct opeisbare schadevergoeding verschuldigd aan AUTOHUYS BV ter hoogte van 12% van de geschatte verkoopprijs van het voertuig met een minimumbedrag van 3.000 EURO, zowel door de verkoper als de bieder/koper (m.a.w. verschuldigd door alle gebruikers die huidige algemene voorwaarden schenden).

Betreffende schadevergoeding is in elk geval onmiddellijk van rechtswege opeisbaar.

3.16 Een bieder/koper heeft een eigen onderzoeksplicht/informatieplicht m.b.t. de (technische) staat en eigenschappen van het aangeboden voertuig.

Alle bieders/kopers worden geacht het voertuig dat zij aankopen zorgvuldig te hebben geïnspecteerd en aldus de zichtbare en/of meegedeelde gebreken te kennen en te aanvaarden.

De bieders/kopers hebben een controleplicht, de verzaking aan deze plicht geschiedt op eigen risico en zonder dat dit aanleiding kan geven tot eventuele aansprakelijkheid van AUTOHUYS BV en de verkoper.

3.17 Het ophalen dan wel laten bezorgen van het voertuig is voor rekening van de koper.

3.18 AUTOHUYS BV kan, indien nodig en ongeacht of het bod aan de bieder/koper wordt toegewezen, de bieders/kopers contacteren en hen verzoeken hun solvabiliteit aan te tonen.

Het is AUTOHUYS BV toegestaan om informatie in te winnen omtrent de financiële gegoedheid van een potentiële koper/bieder en de deelname aan de veiling afhankelijk te stellen van een zekerheid voor de te betalen verkoopprijs door bankgarantie, gedekte bankcheque, credit of een andere vorm van zekerheid.

Bij niet-toewijzing van het bod aan de bieder/koper zal de waarborg worden terugbetaald zonder enige vergoeding of interest voor de periode van de gestelde waarborg.

4. TOTSTANDKOMING VAN HET VERKOOPCONTRACT TUSSEN VERKOPER EN KOPER

4.1 De veilingen worden uitgevoerd door middel van voorlopige toewijzing of definitieve toewijzing met minimumprijs. Bij veilingen onder voorlopige toewijzing wordt het hoogste bod pas geaccepteerd en wordt het voertuig pas toegewezen na goedkeuring van de verkoper, die de mogelijkheid heeft om de verkoop van het voertuig in te houden. Bij veilingen onder definitieve toewijzing worden de voertuigen automatisch toegewezen aan de hoogste bieder. In het geval van veilingen onder definitieve toewijzing met minimumprijs wordt het voertuig enkel toegewezen aan de hoogste bieder als diens bod de minimumprijs opgegeven door de verkoper overschrijdt. Als deze minimumprijs niet wordt bereikt, worden veilingen onder definitieve toewijzing met minimumprijs behandeld als veilingen onder voorlopige toewijzing. Als de veilingen onder definitieve toewijzing met minimumprijs en/of onder voorlopige toewijzing niet leiden tot toewijzing van het voertuig, kan er na het sluiten van de veiling alsnog een onderhandse verkoop plaatsvinden. In het geval van dergelijke onderhandse verkoop na de veiling verhoogt AUTOHUYS BV, na goedkeuring van de bieder/koper en de verkoper, het hoogste bod tot het nieuw overeengekomen bedrag. In alle bovengenoemde situaties zijn deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

4.2 De online veiling sluit wanneer de aangegeven veilingperiode verstrijkt en wanneer aldus de eindtijd is bereikt.

Indien er in de laatste 5 (vijf) minuten voor de eindtijd nog een nieuw bod wordt gedaan wordt per de eindtijd de veiling tot 5 (vijf) minuten verlengd na dit laatste bod. Dit gebeurt net zo lang tot er geen bod meer wordt gedaan.

4.3 De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht wanneer er boven de mimumverkoopprijs wordt geboden, dit door middel van veiling en toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van het afrekeningsbedrag al dan niet te verhogen met BTW.

4.4 Ieder uitgebracht bod is bindend en onherroepelijk, zonder enig voorbehoud. De bieder/koper aanvaardt door zijn bod onderhavige algemene voorwaarden en verbindt zich ertoe het te koop gesteld voertuig aan de door hem/haar geboden prijs, vermeerderd met de veilingskost en BTW (indien van toepassing) te kopen.

Indien het door de bieder/koper gedane hoogste bod de minimumverkoopprijs overstijgt, komt er aldus een bindende overeenkomst tussen bieder/koper en verkoper tot stand waarbij de koper verplicht wordt de transactie af te handelen.

4.5 De biedingen kunnen plaatsvinden in de vorm van een automatisch bod (genaamd “max. bod”) of een live bod (m.n. een bod door de bieder eigenhandig geplaatst op het moment van het bieden zelf).

Een automatisch bod (genaamd “max. bod”) houdt in dat de bieder/koper een maximumbedrag instelt dat hij bereid is te betalen voor het voertuig waarop hij biedt. Dit maximumbedrag blijft vertrouwelijk. Het systeem volgt de verdere biedingen en zal automatisch het laagst mogelijke bod plaatsen om een overbieding van een andere bieder/koper te overtreffen. Dit kan doorgaan tot het door de bieder opgegeven maximumbedrag. Het automatische bod komt te vervallen zodra een derde partij een hoger bod doet dan het ingestelde automatische bod door de bieder/koper. Op dat moment is de bieder/koper niet langer de hoogste bieder.

De bieder/koper kan een automatisch bod alleen wijzigen door een nieuw automatisch bod of live bod te plaatsen dat het hoogste bod op dat moment overschrijdt.

4.6 In ieder geval behoudt AUTOHUYS BV zich het recht voor om een bod van een potentiële bieder te weigeren om geldige redenen, waaronder, maar niet beperkt tot, het niet voldoen aan de vastgestelde waarborg zoals uiteengezet in artikel 4.8, de mogelijke insolventie van de bieder/koper, het ontbreken van een serieus bod, een duidelijke vergissing door AUTOHUYS BV of de verkoper, of enige schending van de algemene voorwaarden door de bieder/koper. In geval van een geschil over een bod heeft AUTOHUYS BV de definitieve en bindende beslissingsbevoegdheid.

4.7 Na afronding van de koop/verkooptransactie wordt de koper partij bij twee afzonderlijke overeenkomsten:

a) Overeenkomst tussen koper en verkoper

Zowel de koper als de verkoper erkennen dat de voltooiing van de verkoop/kooptransactie door de koper een juridisch bindende overeenkomst vormt tussen de koper en de verkoper op basis van (1) de beschrijving en de afbeeldingen van het voertuig en (2) de voorwaarden opgenomen in betreffende algemene voorwaarden.

Er komt een verkoop/koopovereenkomst tot stand tussen de verkoper en de koper. AUTOHUYS BV is bij deze overeenkomst geen partij.

De koper verbindt zich tot betaling van het voertuig en de verkoper verbindt zich ertoe het voertuig in eigendom en bezit over te dragen.

Voor alle duidelijkheid weze herhaald dat AUTOHUYS BV geenszins partij is bij deze overeenkomst.

Overeenkomst tussen koper en AUTOHUYS BV

Tussen de koper en AUTOHUYS BV komt een dienstverleningsovereenkomst tot stand. Deze dienstverleningsovereenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

AUTOHUYS BV verbindt zich tot het voorzien van een veilingswebsite waar de koper een voertuig kan aankopen van de verkoper. De koper verbindt zich ertoe hiervoor een vergoeding te betalen aan AUTOHUYS BV in de vorm van een veilingskost.

De koopovereenkomst m.b.t. het voertuig komt exclusief tot stand tussen de verkoper en de bieder/koper.

4.8 De bieder/koper zal na de sluiting van de veiling per e-mail een bevestiging ontvangen dat het hoogste bod werd toegewezen samen met een betalingsuitnodiging voor de veilingskost via het betalingsplatform Mollie.

Bij veilingen waar de minimumprijs niet werd behaald, krijgt de bieder hier een melding van.

4.9 De afrekening ten aanzien van de koper wordt als volgt berekend:

- De verkoopprijs, te vermeerderen met BTW indien van toepassing;

- De te betalen veilingskost aan AUTOHUYS BV te weten 6% te vermeerderen met BTW indien van toepassing;

- De eventuele vervoers/exportkosten van het voertuig te vermeerderen met BTW indien van toepassing;

Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd na het aflopen van de veiling en bij toewijzing van het voertuig aan de koper. Zodra het hoogste bod het minimumbod overschrijdt en de verkoop aldus tot stand komt, ontvangt de koper een e-mail met daarin het afrekeningsbedrag en daarbij wordt verduidelijk aan wie welk bedrag toekomt, dan wel de verkoper, dan wel AUTOHUYS BV.

Indien de transportkosten in detail dienen te worden begroot worden deze na begroting opeisbaar.

In elk geval dient de veilingskost door de koper te worden betaald binnen de 48 uur na toewijzing.

4.10 AUTOHUYS BV rekent een veilingskost van 6%, vermeerderd met BTW indien van toepassing, aan de koper bij het tot stand komen van een koopovereenkomst van een voertuig.

4.11 De verkooptransactie is voltooid wanneer er aan volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

(1) Wanneer de koper bevestigt bij levering van het voertuig dat het voertuig zich in de staat bevindt zoals beschreven bij de verkoop ervan of dat hij het voertuig heeft ontvangen en goedkeurt in de staat waarin het zich bevindt op het moment van levering;

(2) Wanneer de verkoper bevestigt dat hij het voertuig heeft geleverd aan de koper;

Of na het oplossen van een probleem dat is gemeld door de koper en/of de verkoper waarbij de oplossing voor het probleem duidelijk wordt medegedeeld en bevestigd door beide partijen aan AUTOHUYS BV via het contactformulier voorzien op de website www.autobids.be .

4.12 De verkoper dient aan zijn/haar verplichting tot het voldoen van de veilingskost te voldoen binnen de gestelde termijn van 48 (achtenveertig) uur en zijn/haar verplichting tot het voldoen van de koopprijs te voldoen aan de verkoper binnen de gestelde termijn van 7 (zeven) werkdagen vanaf het ontvangen van de bevestigingsmail inhoudende de afrekening.

Indien de koper niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, is AUTOHUYS BV gerechtigd de bieding niet te erkennen en ongeldig te verklaren en/of het gekochte voertuig toe te wijzen op de op een na hoogste bieder, dan wel het verkochte voertuig opnieuw te veilen, met toepasselijke vermelding van de rouwkoop.

De koper is in deze gevallen van rechtswege in verzuim en is gehouden de daarvoor veroorzaakte schade aan AUTOHUYS BV te vergoeden, onverminderd de overige rechten van AUTOHUYS BV.

De verkoper kan de verkoopovereenkomst met de koper ontbinden volgens het gemeen recht van toepassing op de verhouding verkoper/koper.

De schade bestaat uit de veilingkost van 6%, vermeerderd met BTW indien van toepassing, op de afslagprijs vermeerderd met het verschil tussen het door de verzuimende koper geboden bedrag en het uiteindelijk gerealiseerde bedrag. Betreffende schadevergoeding is in elk geval onmiddellijk van rechtswege opeisbaar.

4.13 Het eigendom van het verkochte voertuig gaat over op het ogenblik van de betaling van het afrekeningsbedrag door de bieder/koper.

Het risico gaat echter pas over op het moment van levering van het voertuig en rust tot dat moment op de verkoper.

De verkoper is gehouden het voertuig in de staat volgens de bij de verkoop door de verkoper gegeven omschrijving af te leveren aan de koper.

4.14 Levering zal plaatsvinden in onderling overleg met de verkoper en de koper doch alleszins na betaling van het afrekeningsbedrag.

Indien niet anders tussen de verkoper en de koper overeengekomen en doorgegeven aan AUTOHUYS BV, wordt het voertuig op kosten van de koper opgehaald bij de verkoper.

In ieder geval dient het voertuig binnen de 21 (éénentwintig) dagen na het voltrekken van de koopovereenkomst afgeleverd te worden aan de koper. De verkoper dient daartoe de koper de mogelijkheid te geven binnen deze 21 (éénentwintig) dagen om het voertuig op te halen of te laten leveren. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk blijkt dient de verkoper dit omstandig mede te delen aan de koper en aan AUTOHUYS BV via het contactformulier op de website www.autobids.be.

In ieder geval staat de koper in voor de afhaling of de kosten van levering van het voertuig. Behalve bij andersluidende overeenkomst tussen koper en verkoper onderling.

Indien de verkoper verzuimt te leveren binnen de 21 (éénentwintig) dagen en er geen andersluidende overeenkomst tussen koper en verkoper m.b.t. de levering kan worden voorgelegd aan AUTOHUYS BV is door de verkoper een direct opeisbare schadevergoeding verschuldigd aan AUTOHUYS BV ter hoogte van 12% van de geschatte verkoopprijs van het voertuig met een minimumbedrag van 3.000 EURO.

De koper kan zijn schade verhalen op de verkoper volgens het gemeen recht van toepassing in de verhouding verkoper – koper.

4.15 Indien de koper opteert voor de extra optie van levering via transport georganiseerd door AUTOHUYS BV, wordt het voertuig alvorens het op transport geplaatst wordt geacht uitdrukkelijk goedgekeurd te zijn door de koper in de staat waarin het zich bevindt

De koper heeft namelijk de mogelijkheid het voertuig te gaan bezichtigen bij de verkoper alvorens het zou worden getransporteerd.

4.16 De particuliere koper/consument beschikt over een herroepingsrecht van 14 (veertien) dagen tegenover de professionele verkoper.

Professionele kopers die aankopen van een professionele verkoper (B2B) of particuliere verkoper (C2B) of particuliere kopers die aankopen van een particuliere verkoper (C2C) kunnen nooit aanspraak maken op het herroepingsrecht van 14 (veertien) dagen.

Indien de verkoper handelt in uitoefening van zijn beroep of in naam van een bedrijf moet de verkoper verifiëren of dat het heroepingsrecht in de situatie van de verkoop van zijn voertuig geldt, en in dat geval, dit herroepingsrecht van de particuliere koper/consument respecteren en zijn medewerking verlenen aan de uitoefening daarvan.

Het herroepingsrecht houdt in dat de koper afziet van de aankoop en het voertuig zelf terugbezorgt aan de verkoper, waarna de verkoper de reeds betaalde prijs zal terugbetalen, onverminderd de waardevermindering van het voertuig die het gevolg is van het behandelen van het voertuig dat verder gaat dan wat nodig was om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht eindigt 14 (veertien) dagen na de dag van de levering van het voertuig. Het herroepingsrecht kan niet worden ingeroepen voordat de koper het afrekeningsbedrag heeft betaald en het voertuig in zijn bezit heeft genomen.

Alle directe kosten van terugzending van het voertuig komen voor rekening van de koper. Deze terugzending moet zo snel mogelijk gebeuren en uiterlijk 14 (veertien) dagen nadat de koper beroep heeft gedaan op het herroepingsrecht.

De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt volledig bij de koper.

De verkoper moet binnen de 14 (veertien) dagen nadat hij op de hoogte werd gebracht van de beslissing van de koper om de koop te herroepen, de ontvangen betalingen inclusief (gewone) leveringskosten terugbetalen. De verkoper is enkel verplicht de basis verzend- of transportkosten van de eerste levering te betalen. Aanvullende kosten van de eerste verzending als gevolg van eventuele aanvullende verzendopties die door de bieder/koper die consument uitmaakt zijn aangevraagd hoeven niet door de verkoper te worden terugbetaald. Bovendien is de bieder/koper zelf gehouden tot de niet-terugvorderbare kosten (niet-limitatief bij wijze van voorbeeld: import- en exportkosten, douanerechten/kosten) met betrekking tot de aankoop die door een land van bestemming kunnen worden opgelegd met betrekking tot de eerste verzending of transport. Ook is de bieder/koper in elk geval verantwoordelijk voor de retourzending of het transport van het object.

4.17 De bieder/koper die in de hoedanigheid van particulier koper/consument een voertuig aankoopt via het online veilingsplatform www.autobids.be kan aanspraak maken op de koopovereenkomst geldende Wet Consumentenkoop (art. 1649bis t.e.m. 1649octies oud BW).

Professionele kopers die aankopen van een professionele verkoper (B2B) of particuliere verkoper (C2B) of particuliere kopers die aankopen van een particuliere verkoper (C2C) kopen het voertuig steeds in de staat waarin het zich bevindt, ongeacht enige zichtbare of verborgen gebreken. Zij kunnen geen aanspraak maken op de toepassing van de Wet Consumentenkoop.

5. GESCHILLENREGELING

5.1 AUTOHUYS BV stelt strenge vereisten bij het aanmelden van een voertuig door de verkoper met oog op veiling. AUTOHUYS BV heeft dus getracht een zo volledig mogelijke informatie beschikbaar te stellen met betrekking tot een voertuig.

AUTOHUYS BV heeft getracht de beschikbare informatie over de voertuigen zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen door eisen te stellen aan de verkoper bij het beschrijven van het te koop gestelde voertuig. Deze informatie is erop gericht een zo goed mogelijke indruk te geven van het voertuig, echter zonder de pretentie volledig te zijn.

Ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen door AUTOHUYS BV kan AUTOHUYS BV er niet voor instaan dat de geveilde voertuigen bij aflevering toch gebreken zouden vertonen. AUTOHUYS BV is niet verantwoordelijk voor de accuraatheid van de informatie op de website en in de veilingcatalogis, op het veilingsterrein of tijdens de veiling.

Enkel de verkoper is aansprakelijk voor de gebreken die zich zouden manifesteren aan het verkochte goed. AUTOHUYS BV is in geen geval aansprakelijk voor verborgen gebreken, op geen enkele manier.

5.2 Door het bieden op een voertuig bevestigt de koper dat hij op de hoogte is van de informatie verstrekt m.b.t. het voertuig en de beschikbaarheid of het eventueel ontbreken van bepaalde informatie die niet wordt vermeld bij het voertuig.

Alle bieders/kopers worden geacht het voertuig dat zij aankopen zorgvuldig te hebben geïnspecteerd en aldus de zichtbare en/of meegedeelde gebreken te kennen en te aanvaarden.

De bieders/kopers hebben een controleplicht, de verzaking aan deze plicht geschiedt op eigen risico en zonder dat dit aanleiding kan geven tot eventuele aansprakelijkheid van AUTOHUYS BV en de verkoper.

De koper koopt aldus een voertuig in de toestand waarin het zich bevindt bij het plaatsen van zijn bod.

5.3 Iedere aansprakelijkheid (het te dragen risico) ten aanzien van het geveilde voertuig gaat slechts over na levering van het voertuig en aldus de inbezitname van het voertuig door de koper. Tot dat moment rust de aansprakelijkheid en het risico bij de verkoper.

5.4 AUTOHUYS BV is geen partij bij (de totstandkoming) van de koopovereenkomst tussen koper en verkoper, noch bij de uitvoering van deze overeenkomst.

Dit houdt onder andere in dat wanneer een koper niet aan de verplichtingen tegenover de verkoper voldoet (zoals een betaling), kan de verkoper AUTOHUYS BV daar niet aansprakelijk voor houden. Evenmin kan de koper AUTOHUYS BV aansprakelijk houden indien de verkoper niet aan zijn verplichtingen voldoet of wanneer het verkochte voertuig niet voldoet aan de door de verkoper aangegeven eigenschappen.

5.5 AUTOHUYS BV is nooit aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, gevolgschade en winstderving, alsook voor schade geleden als gevolg van verlies van een kans.

5.6 Alle geschillen tussen koper en verkoper moeten binnen de 5 (vijf) werkdagen na het ontstaan van het geschil/ontdekken van het gebrek schriftelijk worden gemeld aan AUTOHUYS BV indien een van de partijen, de koper of de verkoper, wenst beroep te doen op de bemiddeling van AUTOHUYS BV in hun geschil.

AUTOHUYS BV zal zich – ingeval zich een geschil voordoet tussen de verkoper en de koper welke verband houdt met de veiling – inspannen om dit geschil tussen hen middels bemiddeling op te lossen.

AUTOHUYS BV zal echter nooit partij zijn of worden bij een conflict als gevolg van een bemiddelingsinspanning.

5.7 Klachten over de diensten geleverd door AUTOHUYS BV moeten steeds door de bieder/koper binnen de 48 uur vanaf de kennisname van het feit dat aanleiding heeft gegeven tot de klacht, en ten laatste zeven dagen na de levering van het voertuig, schriftelijk aan AUTOHUYS BV worden gemeld. Klachten ingediend na deze termijn worden niet meer aanvaard. `

AUTOHUYS BV zal de klacht zo snel mogelijk onderzoeken en beslist, behoudens dwingende wetgeving, naar eigen oordeel of de klacht gegrond dan wel ongegrond is. AUTOHUYS BV zal de klager op de hoogte brengen van haar oordeel op gemotiveerde wijze.

5.8 In geval van een geschil tussen een van de partijen en AUTOHUYS BV is de ondernemingsrechtbank Leuven dan wel de rechtbank van eerste aanleg Leuven exclusief bevoegd.

Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop.

5.9 Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.

Privacy policy

Laatst bijgewerkt: 01/05/2024 – versie 1

Dank u voor het bezoeken van de website van onze autoveiling www.autobids.be. Bij het gebruik van onze website is uw privacy belangrijk voor ons. Deze privacyvoorwaarden beschrijven hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, beschermen en delen wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacyvoorwaarden.

Algemeen
Het online veilingsplatform autobids wordt georganiseerd door AUTOHUYS BV met maatschappelijke zetel te Smoldersstraat 121, B-3454 Geetbets met ondernemingsnummer 0768.452.707 met e-mailadres info@autobids.be. Wanneer autobids jouw persoonsgegevens verwerkt, is AUTOHUYS BV de verwerkingsverantwoordelijke.

Verzamelde informatie
Wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten, kunnen wij bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen, waaronder:

a. Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
b. Informatie met betrekking tot uw voertuigen, zoals merk, model, bouwjaar en technische specificaties.
c. Betalingsinformatie, zoals creditcardgegevens, bankrekeningnummer of andere betaalmiddelen die u verstrekt.
d. Communicatievoorkeuren en correspondentie die u met ons heeft gehad.
e. Gebruiksgegevens, zoals informatie over uw interactie met onze website, waaronder bezochte pagina's, zoekopdrachten, bekeken voertuigen en transactiegeschiedenis.

Gebruik van verzamelde informatie
Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:
a. Het verwerken van uw aanvragen en transacties met betrekking tot autoveilingen.
b. Het verbeteren van onze diensten en het aanpassen van de inhoud van de website aan uw voorkeuren.
c. Het versturen van belangrijke mededelingen met betrekking tot uw account, transacties of wijzigingen in onze voorwaarden.
d. Het analyseren van gebruikersgedrag en trends om onze website en diensten te verbeteren.
e. Het waarborgen van de veiligheid en beveiliging van onze website en gebruikers.
f. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het handhaven van onze rechten.

Het gebruik van cookies
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van autobids worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat worden opgeslagen. De cookies die via de website www.autobids.be worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. autobids gebruikt functionele cookies om ervoor te zorgen dat de diensten zoals aangeboden via de website www.autobids.be naar behoren werken. Ook gebruikt autobids analytische cookies om het gebruik van de website www.autobids.be te analyseren en voor gebruikers te optimaliseren.

Delen van informatie
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derde partijen in de volgende situaties:
a. Met verkopers en kopers die betrokken zijn bij een autoveiling waarbij u betrokken bent.
b. Met dienstverleners die namens ons optreden, zoals betalingsverwerkers, IT-ondersteuning of marketingpartners. Deze derde partijen hebben alleen toegang tot de informatie die nodig is om hun taken uit te voeren en moeten uw gegevens vertrouwelijk behandelen.
c. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of om onze rechten te beschermen.
d. Met uw toestemming of op uw verzoek kunnen wij uw gegevens delen met andere partijen.

Beveiliging van gegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal of wijziging. We
maken gebruik van beveiligde verbindingen en opslagmethoden, en beperken de toegang tot uw gegevens tot geautoriseerd personeel dat gebonden is aan vertrouwelijkheid.

Bewaartermijn van gegevens
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn vereist is door de wet. Indien u uw account bij ons sluit, zullen wij uw persoonlijke gegevens zo snel mogelijk verwijderen, tenzij bewaring ervan noodzakelijk is voor wettelijke doeleinden.
De persoonlijke gegevens nodig voor het uitsturen van de nieuwsbrief of andere informatieve e-mails worden bewaard tot aan het uitschrijven op de nieuwsbrief of mailinglijst.

Uw rechten
U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U kunt te allen tijde:
a. Toegang vragen tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren.
b. Verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige gegevens.
c. Verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens, behoudens wettelijke verplichtingen of rechtmatige belangen.
d. Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden.
e. Uw toestemming intrekken indien wij uw gegevens op basis van toestemming verwerken.
f. U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.
g. U heeft het recht op overdraagbaarheid dat wil zeggen dat uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke kunnen worden overgedragen.
h. U heeft het recht om u te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Wijzigingen in de privacyvoorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyvoorwaarden te allen tijde te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden geplaatst met vermelding van de bijgewerkte datum. Wij raden u aan deze voorwaarden regelmatig te controleren.
Indien u vragen heeft over deze privacyvoorwaarden of de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via info@autobids.be.